Yearly Archives: 2017

שיר השירים קדש קודשים

בס"ד ד"ת על ידי אב הכלה רות בריל. מתוך יש מחלוקת בתלמוד האם שיר השירים חלק מהתנ"ך. שהרי לפי הפשט שיר השירים זה סיפור אהבה בין בחור לבחורה. ר"ע אומר כל התנ"ך קודש אבל שיר השירים קודש קדשים. מה ההבנה ששיר השירים יכול להיות יותר קדוש משאר התנ"ך. כל התנ"ך מיועד להביא אותנו ליראת ד". … Continue reading

דברי תורה

ברכת אביך

בס"ד  מתוך ד"ת על ידי אב הכלה רות בריל ע"ש 7 ברכות . ברכת אביך. למה דווקא האבא (או האימא) מברכים הילדים.( והחתנים כלות)  התפיסה הגשמי כמו של עשיו טופס שזה כמו העברת מטלטלים. משמני הארץ יהיה מושבך. הברכה המסורתית היהודית שהחזיק מעמד זה של ישימך אלקים כאפרים וכמנשה ויברכך עד שלום. לגבי ברכה של ממש, … Continue reading

דברי תורה

ארץ חיטה דווקא

בס"ד מתוך ד"ת על ידי אב הכלה רות בריל   אחה"צ  7 ברכות . מה חשבו 10 המרגלים ומה התקנה? למה יש מצוות הפרשת חלה? למה דווקא אחרי שעושים העיסה? המרגלים חשבו שעיקר ברכת הארץ בא מהפרות. מאשכול ענבים ומן הרימונים והתאנים, שלא דורש להם הרבה עבודה. ובגלל זה הם פחדו ממלחמות כל הזמן. יהיה הרבה … Continue reading

דברי תורה

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

בס"ד  מתוך ד"ת על ידי אב הכלה רות בריל   ס3  7 ברכות . אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. רבי יוסי יעשה מסיבה לחכמים אם ישמע שסומא פטור מן המצוות. כל הקרבנות ותפילות זה הכרת הטוב. ורצון שלנו להודות. הראוי יותר שאם קיבלת דבר טוב, ואתה שמח, אתה רוצה לחלוק השמחה עם אחרים. זה ההודאה האולטימטיבית … Continue reading

דברי תורה