Yearly Archives: 2020

חיסון לקורנה

ב”ק דף פ”ה: תנא דבי ר’ ישמעאל –”ורפא ירפא” (שמות כא’, יט’) מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. ואכן המסורת התלמודית תומכת ברפואה מודרנית וגרמה לכך שהרבה יהודים עסקו ועוסקים ברפואה, ואחוז הרוצים להתחסן בין היהודים גבוהה. ונראה לי שזה הזמן להאיץ מבצע החיסונים כמה שיותר מהר דהיינו 24/7 לפחות כל עוד שיש יותר מנפטר של … Continue reading

December 24, 2020 דברי תורה

חיי שרה: איסור לקחת טובת הנאה בתוך עובד ציבור

בס”ד   בתחילת הפרשה אברהם מבקש “תנו לי אחוזת קבר”. לא נראה שיש בבקשה זו חשיבות לקנות בכסף מלא דווקא. הבקשה היא בתור גר ותושב, שמחפש לקבור את מתו בצורה מכובדת. אז ההתעקשות בהמשך על מכירה ובמחיר מלא נראה סותר את בקשתו הראשונה. אולי ניתן להבין את התעקשות לקנות בכסף מלא בגישתם של בני חת … Continue reading

November 16, 2020 דברי תורה