חדשות

טוויטים

For sale, 2nd hand Avia 266nm laser Coherent 25nS ~3W average 0-100kHz Available at very good price. (Specs may differ a bit) Moshe@ILPhotonics.com https://t.co/TxAob18J2M
h J R
@ILPhotonics
""a people who succumb to tyrants, will lose more than body and well, then the light goes out. " WE HAD ENOUGH OF YOU TRUMP. BE A MENSCH AND CONCEDE,
h J R
@ILPhotonics
behavior of them, and insist the GSA to immediately recognize Biden as president elect. "een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht." (H.M. van Randwijk)
h J R
@ILPhotonics
I call hereby each and every US citizen, republican and democrate, as well as any person in and outside the USA, to clearly show today (and keep showing it till Trump concedes or at least stop acting like a fascists that tries to plan a coup) his or her discomfort and condemn the
h J R
@ILPhotonics

ידיעונים